Show menu

Poziv za vključitev v projekt SIO

POZIV ZA BREZPLAČNO KORIŠČENJE PODPORNIH STORITEV V SKLOPU PROGRAMA SIO- ZZP -2020-2022


1. Namen poziva

Podjetniški inkubator Perspektiva Postojna želi s pozivom spodbuditi zagon, razvoj in rast inovativnih podjetij ter njihovo povezovanje z obstoječimi domačimi in tujimi podjetji z namenom doseganja verig vrednosti in ustvarjanja potenciala za kreiranje novih delovnih mest.

Kandidati bodo upravičeni do BREZPLAČNEGA koriščenja podpornih storitev za obdobje od 01.01.2020 do 31.12.2022.

 

2. Pogoji za koriščenje

Storitve lahko koristijo:

· potencialni podjetniki: dijaki, študenti, pedagoški delavci, raziskovalci…Gre za ambiciozne in proaktivne posameznike s specializiranimi poklicnimi kompetencami, ki so trenutno bodisi brez zaposlitve ali pa z zaposlitvijo ter se želijo poslovno osamosvojiti

· nova in obstoječa podjetja s potencialom hitre rasti – start up podjetja

 

3. Predmet poziva

PROMOCIJSKO – MOTIVACIJSKI DOGODKI

Udeležba na promocijsko-motivacijskih dogodkih organiziranih v okviru Podjetniškega inkubatorja Perspektiva Postojna. Namen teh srečanj je motivirati, povezovati in usposabljati skupnost talentiranih posameznikov. Dogodki se bodo izvedli v obliki:

· promocije podjetništva

· predstavitev storitev ter programov SIO

· predstavitev dobrih praks in poslovnega mreženja


 NABOR IN PRESOJA PODJETNIŠKIH IDEJ

Osnovni namen je sistematično prepoznavanje in vrednotenje inovativnih podjetniških idej v regionalnem okolju. Nabor idej se izvaja s pomočjo individualnih sestankov z nosilci idej. Nosilce idej se bo glede na njihove individualne potrebe usmerjalo v ustrezne podporne vsebine oz. programe.


INFORMIRANJE IN SVETOVANJE

Področja informiranja in svetovanja bodo zajemala:

· Svetovanje pri preverbi poslovne ideje

· Svetovanje podjetjem za kvalitetnejše poslovno odločanje

· Posredovanje informacij o ukrepih in spodbudah države

Predvidena vsebina svetovalnih storitev:

· Ocena izvedljivosti novih predlogov (oblikovanje poslovne ideje, vrednotenje in preverjanje, pomoč pri pripravi poslovnega načrta, poslovnega modela, analiza trga, vpeljava inovacij ali novih tehnologij, ocena investicijskega načrta, ipd)

· Postopek za zagon podjetja (potrebni koraki, izbira pravno-organizacijske oblike, izbira banke, priprava internih pravilnikov, ipd)

· Vodenje in upravljanje podjetja (organizacija vodenja podjetja, strateško planiranje, priprava poslovnih modelov, poslovnih načrtov, pogajanja, administrativne storitve, ipd)

· Knjigovodsko računovodsko svetovanje (priprava kalkulacij, vodenje poslovnih knjih, finančni izkazi, periodični obračuni, poročanja, biniteta partnerjev, upravljanje z dolgovi in terjatvami, kompenzacije, ipd)

· Finančno poslovanje (finančna analiza poslovanja, davčno svetovanje, priprava finančne dokumentacije pri razpisih, investicijski načrti, pridobivanje virov financiranja – garancije, krediti, leazing, povezovanje s skladi tveganega kapitala ali strateškimi partnerji, ipd)

· Nove tehnologije (prenos znanja in tehnologij, uvajanje informacijske tehnologije, avtomatizacije v proizvodni ali storitveni proces poslovanja, izvedba RR projektov, predstavitev novih tehnologij, povezovanje z industrijskim ali raziskovalnim okoljem, tehnično-tehnološka svetovanja, ipd)

· Poslovni procesi (uvedba vitkega poslovnega procesa, postavljanje ciljev, projektni management , vodenje sestanka, upravljanje s časom, ocenitev dela, racionalizacija poslovnih procesov, standardizacija, pomoč pri certifikaciji, sistem nabave, proizvodnje, prodaje, ipd.)

· Marketing in internacionalizacija (analiza trga, priprava strategija vstopa na trg, strategija prodaje, načrt marketinga, trženja, učinkovite predstavitve, ipd.)

· Varstvo okolja (skladnost s predpisi, uvedba sistema, standardizacija, ravnanje z odpadki, ipd.)

· Zaščita intelektualne lastnine (vrednotenje ideje, inovacije, pomoč pri pripravi dokumentacije, raziskave, pomoč pri prijavi patenta in razvoju prototipa, svetovanje pri uveljavitvi na trgu – licenca, prodaja, proizvodnja, marketing, ipd.

· Pravno svetovanje (gospodarsko, davčno, stvarno, avtorsko, delovno in izvršilno pravo – svetovanja in pomoč pri pripravi pogodb)

· Informiranje (interno obveščanje podjetij, priprava poročil, dostop do podatkov, ipd.)

 

TEMATSKI DOGODKI

Namen teh srečanj je motivirati, povezovati in usposabljati skupnost talentiranih posameznikov. Dogodki se bodo izvajali v obliki posredovanja znanj in kompetenc za začetek podjetniške poti oz. na ostalih strokovnih področjih, ki bodo identificirana glede na potrebe ciljne skupine.

 

MENTORIRANJE

Mentorski program zajema poglobljeno dolgoročno individualno delo z nosilcem podjetniške ideje ali skupin ter izvedbo prilagojenih usposabljanj. Mentorstvo bo usmerjeno v pripravo poslovnih načrtov, poslovnih modelov, tržnih analiz, strategij promocije, raziskovalno razvojnih aktivnosti, pripravo tehnoloških postopkov, razvoj produkta, proizvodnega procesa, pripravo študij, pomoč pri navezovanju stikov, organizacijo B2B sestankov, pripravo in tolmačenje pogodb in zakonodaje, k iskanju virov financiranja, ipd.. Program mentorstva se bo izvajal v kombinaciji dela v obliki svetovalnih aktivnosti, ki bo prilagojena potrebam posameznega podjetja.

 

SVETOVANJE EKSPERTOV

Aktivnost zajema izvedbo različni strokovnih področij s ciljem odprave specifičnih ovir podjetja.  Aktivnost združuje kompetence in znanja, ki jih ima osebje PIP in zunanji izvajalci, kateri so strokovnjaki na različnih področjih in bodo s strani tehnološkega parka angažirani za pomoč inovativnim podjetjem. Program svetovanja se izvede v kombinaciji dela v obliki svetovalnih aktivnosti, ki bo prilagojena potrebam podjetja.

 

4. Ostale informacije glede brezplačnega koriščenja storitev

Nosilci idej se lahko za presojo poslovne ideje oglasijo po predgovorjenem terminu z osebjem Postojnskega inkubatorja (termin lahko rezervirate na inkubator@zavod-znanje.si ali pa ana.sirca@inkubator-perspektiva.si  

O izvedbi ostalih aktivnosti bodo sledile objave na spletni strani www.inkubator-postojna.si , FB in drugih lokalnih medijih.