Show menu

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

 

 

Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij

Faza 2: Podpora rasti in razvoju »start-up«, Aktivnost E – Svetovanje ekspertov1. Naročnik povabila

Podjetniški inkubator Perspektiva Postojna, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:


2. Predmet povabila

Predmet povabila je izvedba svetovanja ekspertov za odpravo ovir za naslednja področja:

· Svetovanje pri izdelavi spletne trgovine

· Optimizacija spletne trgovine

· Izboljšanje uporabniške izkušnje

· Analitika spletne strani

· Prodajni triki

· Svetovanje za prodajo produkta/storitve

· Spletni marketing

· Socialna omrežja

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom in svetovancem. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.


3. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

· kontakt ponudnika

· predmet ponudbe

· vrednost ponudbe brez DDV

· rok izvedbe storitev

· veljavnost ponudbe

Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.


4. Časovni in finančni okvir

Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 30. 9. 2019.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd.. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.


5. Plačilni pogoji

Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji dokumentacije (dnevnik opravljenih ekspertnih svetovanj, obdobna ter zaključno poročilo svetovalca). Podlaga za izdajo računa bo naročilnica iz strani naročnika. Valuta računa mora biti 30 dni.


6. Merila za izbor

Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.


7. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe se zbirajo na e-naslovu tamara.bergoc@inkubator-postojna.si ali pa na nejc.konjevic@inkubator-postojna.si. Prav tako na omenjenih e-mailih dobite več informacij glede poziva.