Show menu

Operacija SIO-ZZP-2018-19

Aktivnosti Podjetniškega inkubatorja Perspektiva Zavoda Znanje Postojna v okviru operacije SIO ZZP 2018-2019 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Namen javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za ciljne skupine v okviru subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju: SIO), ki bodo z izvedbo aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, oblikovali uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij ter s tem prispevali k:

- povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem;

- povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij;

- premagovanju ovir hitro rastočih podjetij.

 

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT), je izdala odločbo o finančni podpori za izvedbo  podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih od 2018 do 2019 »SIO 2018-2019«. Vlogo na jeavnem razpisu smo uspešno oddali in tako pridobili sredstva za naše aktivnosti v letih 2018-2019, v višini 213.547,62 eur. V okviru zagotovljenih sredstev je delež celotnih upravičencev izdatkov Evropskega sklada za ragionalni razvoj 75% oz. 160.160,71 EUR, delež proračuna Republike Slovenije pa 25% oz. 53.386,91 EUR. Na javni razpis, ki se je iztekel sredi marca, je bilo oddano 21 vlog. Skupna vrednost odobrenih vlog pa znaša 6.192.894,41 eur.


Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.

S cilji javnega razpisa bo zasledovan:

- kazalnik učinka »povečanje števila prejemnikov nefinančne podpore«;

- specifični kazalnik rezultata »povečanje indeksa podjetniške dejavnosti (indeks TEA) «.


Predvideni rezultati:

  • Izvedba 25 promocijsko-motivacijskih dogodkov;
  • izvedba 38 tematskih dogodkov;
  • izvedba 520 ur informiranja in svetovanja;
  • izvedba 1260 mentorskih ur;
  • izvedba svetovanja ekspertov v skupni vrednosti 18.556,40 eur.

Pri izvedbi aktivnosti Faze 3 SIO-PIP-2018-19 je naš partner Pomurski tehnološki park.


7.11.2022

Biznis in PIP: Pitching: kako pripravimo dobro predstavitev pred komisijo?

27.10.2022

Biznis in PIP: Sestavimo puzzle: ali poslovna ideja pije vodo?