Show menu

O inkubatorju

Podjetniški inkubator Perspektiva (PIP) je podporna institucija, ki omogoča v svojih prostorih učinkovito nastajanje in razvoj novih podjetij pod ugodnimi pogoji najema prostorov in s širšim naborom upravnih in intelektualnih storitev* za inkubirana podjetja v določenem časovnem obdobju. 

Namenjen je podjetnikom za premagovanje začetnih težav pri ustanavljanju, organiziranju in razvoju poslovanja do faze, ko poslovanje obvladajo sami.

Inkubator Postojna v sodelovanju z javno agencijo Spirit v okviru Programa podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Slovenji v letih 2019 in 2020 »SIO 2020-2022« izvaja operacijo SIO-ZZP- 2020-22, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se je začela izvajati 1.1.2020, zaključi pa se 31.12.2022.


Namen javnega razpisa je, preko subjektov inovativnega okolja vzpostaviti standardizirano, geografsko in programsko uravnoteženo podporo zagonu, razvoju in rasti inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti.

Cilj javnega razpisa je spodbuditi zagon, rast in razvoj inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti. Povečati želimo njihovo inovacijsko aktivnost, mednarodno konkurenčnost in internacionalizacijo.

 V okviru projekta SIO 2020-2022  v Podjetniškem inkubatorju Perspektiva Postojna izvajamo številne aktivnosti:


  • Promocijsko-motivacijski dogodki
  • Informiranje in svetovanje
  • Tematski dogodki
  • Mentorski program
  • Svetovanje ekspertov


Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji.

Poslanstvo

»Vzpostaviti podporno okolje z namenom pospeševanja ustanavljanja novih podjetij ter pomoči pri njihovem delovanju, rasti in razvoju, z namenom, da bodo ta prispevala h gospodarskemu razvoju.«

Aktivnosti izvajamo v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 po Prednostni osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, po prednostni naložbi: 3.1: Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorju, katere specifični cilj 1 je spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem zagonskih (start-up) podjetij, ki je predmet sofinanciranja Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v programskem obdobju 2014 – 2020.
Namen operacije je vzpodbuditi zagon, rast in razvoj inovativnih podjetij s potencialom rasti v vseh slovenskih regijah, povečati inovacijsko aktivnost, omogočiti vračanje mladih izobražencev in delovno aktivnih posameznikov nazaj v regijo, z namenom podjetniške aktivacije, kar bo izraženo v novih zaposlitvah in višji dodani vrednosti v regiji. Doseči želimo njihovo povezovanje z obstoječimi domačimi in tujimi podjetji in drugimi deležniki v regionalnem okolju, z namenom doseganja verig vrednosti in ustvarjanja potenciala za kreiranje novih delovnih mest.