Show menu

Aktualni razpisi na področju podjetništva

20. 5. 2022
JAVNI RAZPIS ZA POSPEŠEVANJE PODJETNIŠTVA V OBČINI PIVKA V LETU 2022

Rok za oddajo vlog: 31.8.2022

Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za pospeševanje podjetništva v občini Pivka v letu 2022. Nameni pomoči po tem razpisu so: A. Subvencioniranje stroškov mladih podjetij, B. Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja, C. Spodbujanje promocijskih aktivnosti, D. Spodbujanje izgradnje turistične infrastrukture, E. Spodbujanje priprav projektov, F. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razvoj in razširjanje dejavnosti. Več tukaj: Javni razpis za pospeševanje podjetništva v občini Pivka v letu 2022 - pivka.si JAVNI RAZPIS OBČINE POSTOJNA ZA SUBVENCIONIRANJE STROŠKOV ZA DELOVANJE MLADIH PODJETIJ V LETU 2022

Rok za oddajo vlog: 7.9.2022

Upravičenci do pomoči so mikro podjetja in samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež in poslovne prostore na območju Občine Postojna. Namen pomoči je olajšati delovanje mladih podjetij in spodbujati nastanek novih, subvencionirati stroške njihovega poslovanja ter prispevati k ugodnejšemu okolju za razvoj podjetništva. Več tukaj: Javni razpis za subvencioniranje stroškov za delovanje mladih podjetij v letu 2022 - postojna.si 
JAVNI RAZPIS OBČINE POSTOJNA ZA SPODBUJANJE ZAČETNIH INVESTICIJ IN INVESTICIJ V RAZŠIRJANJE DEJAVNOSTI IN RAZVOJ V LETU 2022

Rok za oddajo vlog: 7.9.2022

Predmet sofinanciranja so nove investicije in investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoj se šteje investicija v opredmetena sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata v Občini Postojna v predelovalni, storitveni ali razvojno- raziskovalni dejavnosti. Več tukaj: Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v letu 2022 - postojna.si
JAVNI RAZPIS OBČINE POSTOJNA ZA SPODBUJANJE PROJEKTOV INOVACIJ V LETU 2022

Rok za oddajo vlog: 7.9.2022

Upravičenci do sredstev so podjetja, ki imajo sedež na območju občine Postojna in razpolagajo z vsaj deloma ustvarjeno novo tehnično rešitvijo oziroma želijo opraviti začetni razvoj, ki obsega pripravo raziskovalnih projektov, potrebnih da se preverijo tehnične in druge lastnosti novih tehničnih rešitev predloga inovativnih rešitev. Več tukaj: Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2022 - postojna.si