Show menu

Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Obalno-kraško regijo in Občino Ilirska Bistrica (RRC GS) za leto 2020 in 2021

Veliki Otok 44b, 6230 Postojna, 18. 4. 2021
Predmet razpisa: so ugodna dolgoročna bančna posojila in garancije za ta posojila iz sredstev RRC GS za razvoj mikro in malih podjetij (v nadaljevanju: program RRC GS), ki jih razpisuje RRC Koper v sodelovanju z občinami Ankaran, Divača, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Mestna občina Koper, Piran, Sežana, Območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami Izola, Koper, Piran, Sežana ter Delavska hranilnica d.d. Ljubljana.
 Upravičenec po tem razpisu lahko kandidira za: 
– garancije iz sredstev RRC GS za ugodna posojila bank:
– za financiranje investicij (materialne in nematerialne investicije in do 20 % obratnih sredstev, povezanih s predmetno investicijo) – linija RRC GS-investicije); 
– za financiranje samo obratnih sredstev, ne nujno povezanih z investicijo, pod pogojem, da je iz vloge oziroma iz poslovnega načrta razvidno, da ta sredstva potrebuje za razvoj oziroma širitev dejavnosti – linija RRC GS-obratna sredstva),
– za nove zaposlitve oziroma samozaposlitve (linija RRC GS-zaposlovanje) in 
– ugodna posojila bank iz prejšnjih alinej brez garancij RRC Koper iz sredstev RRC GS

Maksimalna višina sofinanciranja: Posojilo lahko krije do največ 90 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora upravičenec zagotoviti lastna sredstva. Obrestna mera bank za vse linije: 6 mesečni EURIBOR + 1,70 % 

Ciljne skupine oz. potencialni upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost, zadruge, zavodi in društva ter socialna podjetja in ki imajo sedež dejavnosti in lokacijo naložbe oziroma investirajo (podrobneje definirano v zadnjem odstavku prejšnjega člena tega razpisa) na območju občin, navedenih v tabeli 2. člena tega razpisa (v nadaljevanju upravičenci). Upravičenci se določajo po linijah skladno z razpisom.