Show menu

Objava Javnega poziva za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije Covid-19

Ljubljana, 17. 11. 2020

Posamezno podjetje bo lahko prejelo največ do 9999,00 evrov pomoči, in sicer v obliki pavšalnega zneska, ki se bo izračunal za vsak posamezni primer in bo znašal 16,5 % celotnih odhodkov v letu 2019, zmanjšanih za stroške dela v letu 2019. Sredstva bodo na osnovi Javnega poziva dostopna preko SPIRIT Slovenija. Namen javnega poziva je sofinanciranje obratovalnih stroškov zaradi izpada v prihodkih zaradi posledic epidemije COVID-19 v mikro, majhnih in srednje velikih podjetjih, ki opravljajo dejavnost v gostinstvu in turizmu, ki predstavljajo ključne in zaradi epidemije COVID-19 zelo prizadete dele slovenske turistične ponudbe. Ta ukrep je namenjen pomoči podjetjem v turističnem in gostinskem sektorju v času, ko ta podjetja  zaradi zunanjih objektivnih okoliščin in ukrepov, ki so posledica epidemije in svetovne pandemije Covid-19, niso mogla ustvarjati prihodkov, medtem ko so določeni nujni stroški za ohranjanje podjetij v minimalni kondiciji nastajali in v pogojih ogrožene likvidnosti in plačilne sposobnosti podjetij postavljali v izredno kritično situacijo ohranitev le-teh.

Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja gostinstva in turizma, ki so imela na dan 31. 12. 2019 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD dejavnosti:

- I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti,

- I 56.101 Restavracije in gostilne,

- N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij,

- N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,

- N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,

- R 90.010 Umetniško uprizarjanje,

- R 90.020 Spremljaj. dej. za umetniško uprizarjanje.

 

Podjetje mora za prijavo na javni poziv izpolnjevati še dva posebna pogoja, in sicer, da je v letu 2019 ustvarilo več kot 50.000 evrov prihodkov in da je imelo v povprečju minimalno 4 zaposlene v dejavnostih I 55, I 56.101, N 79.110, N 79.120, N 82.300 ter v povprečju minimalno 2 zaposlena v dejavnostih R 90.010 in R 90.020.   

Ostali pogoji, ki jih mora podjetje izpolnjevati, so razvidni iz Javnega poziva za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19, ki  je objavljen in dostopen na spletni strani SPIRIT Slovenija.

Objavljamo tudi pojasnilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo k oblikovanju pozivnih pogojev, ki je na voljo tukaj.

Podjetje lahko svojo vlogo, ki mora biti oddana elektronsko, odda najkasneje do 26. 11. 2020 do 18.00 ure.