Show menu

Javni razpis - Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19) >

Slovenski podjetniški sklad, 18. 8. 2020

Gre za dvoletni razpis za obdobje 2020-2021, ki bo odprt do 15. 1. 2021 oz. do porabe sredstev. Skupno je za razpisanih 15 mio EUR sredstev, od tega 5 mio EUR za leto 2020 in 10 mio EUR za leto 2021, kar bi naj zadostovalo za podporo več kot 150 projektov digitalne transformacije v MSP. Do prijave na razpis so upravičeni projekti iz obeh kohezijskih regij.

V okviru razpisa se bodo sofinancirala podjetja, ki bodo uvajala:

digitalno transformacijo ključnih proizvodnih in poslovnih procesov:

·        izboljšave izkušnje kupca,

·        učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov,

·        razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja,

·        vpeljava digitalnih poslovnih modelov in procesov,

·        razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest,

·        kibernetsko varnost in

·        industrija 4.0.

pri tem pa izboljšala tehnično opremljenost:

programska in/ali strojna oprema, ki omogoča digitalno poslovanje in proizvodnjo.

Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja, ki:

·        imajo na dan oddaje vloge najmanj 5 zaposlenih;

·        se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so registrirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge;

·        imajo ob oddaji vloge pripravljen AKCIJSKI NAČRT za izvedbo digitalne transformacije na naslednjih ključnih področjih (izkušnje kupca, podatkovna strategija, procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, digitalni poslovni modeli, produkti in storitve, strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, kibernetska varnost, industrija 4.0);

·        bodo izvedla digitalno transformacijo najkasneje do 30. 9. 2021, pri čemer se projekt ne sme pričeti pred 12. 3. 2020.

Obvezno sodelovanje zunanjega strokovnjaka pri izvedbi digitalne transformacije podjetja
Pri doseganju ciljev razpisa bo:

·        obvezno sodelovanje z zunanjim strokovnjakom za izvedbo digitalne transformacije, ki ga podjetja izberejo iz seznama, ki je objavljen na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča (https://dihslovenia.si/catalog). Cilj sodelovanja je pridobitev ustreznega strokovnjaka, ki bo nudil pomoč podjetju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc, spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih potrebuje podjetje, da uspešno izvede digitalno transformacijo,

·        aktivna vloga tako strokovnjaka kot podjetja; svetovanje se izvaja na tistih področjih izvajanja digitalne transformacije, ki jih podjetje opredeli skupaj s strokovnjakom. Strokovnjak ni samo svetovalec, temveč aktivno sodeluje pri implementaciji sprejetih odločitev in dogovorjenih dejavnosti.


Podjetja, ki izpolnjujejo tudi ostale pogoje javnega razpisa, lahko vlogo oddajo na SPS na naslednje prijavne roke: 8. 9. 2020, 15. 11. 2020 in 15. 1. 2021.

Vse podrobnejše informacije so dostopne na ravni javnega razpisa P4D - C19, ki ga najdete na spletni strani SPSa: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=111in v Ur. l. RS št. 110/2020.