Show menu

V Podjetniškem inkubatorju Perspektiva Zavoda znanje Postojna smo bili uspešeni na razpisu SIO 2018-2019!

Postojna, 1. 8. 2018

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT), je izdala odločbo o finančni podpori za izvedbo  podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih od 2018 do 2019 »SIO 2018-2019«. Vlogo na jeavnem razpisu smo uspešno oddali in tako pridobili sredstva za naše aktivnosti v letih 2018-2019.

Namen javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za ciljne skupine v okviru subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju: SIO), ki bodo z izvedbo aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, oblikovali uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij ter s tem prispevali k povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem; povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij ter premagovanju ovir hitro rastočih podjetij.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«; specifičnega cilja: »3.1.1 Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo nastopa na področju kohezijske politike pri Javnem razpisu za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2018-2019 »SIO 2018-2019« v vlogi posredniškega organa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa.

V podjetniškem inkubatorju Perspektiva Postojna (v nadaljevanju: PIP) že od leta 2016 nudimo strokovna znanja, organiziramo tematske in motivacijske dogodke ter mrežne dogodke, namenjene generiranju novih povezav za spodbujanje gospodarstva v regiji. V inkubatorju smo na voljo tudi za informiranje, svetovanje in mentoriranje, naše inkubirance pa po potrebi povežemo z eksperti, ki jim pomagajo na točno določenih področjih ekspertize. Potencialnim podjetnikom, dijakom, študentom, pedagoškim delavcem, raziskovalcem in inovativnim posameznikom pomagamo  razviti lastno idejo do faze ustanovitve start-up podjetja.

V letu 2017 smo v PIP izvedli 11 promocijsko motivacijskih predavanj, 7 delavnic podjetniške šole, 255 ur mentoriranja in svetovanja podjetnikom, 6 mrežnih dogodkov oz. podjetniških zajtrkov, 15 naborov idej in 3 analize potreb in potenciala podjetij. Na predavanjih se je zvrstilo preko 200 slušateljev, obravnavali smo okrog 40 poslovnih idej in podprli prbl. 30 posameznikov oz. podjetij. Sodelovali smo tudi na dogodku Dan inovativnosti, povezujemo se s šolami in podjetji. Trend se nadaljuje tudi v letu 2018, saj smo že v prvem polletju zvedli 6 promocijsko motivacijskih predavanj, 4 tematske delavnice, v okviru podjetniške šole in za dijake ŠC, prek 50 ur svetovanja, informiranja ter mentoriranja ter 19 naborov idej. Organizirali smo tudi dve obsežnejši izobraževanji na temo novie zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov in rokovanja z embalažo. Na predavanjih se je zvrstilo preko 200 slušateljev, obravnavali smo prek 20 poslovnih idej in podprli prbl. 10 posameznikov oz. podjetij. Sodelovali smo tudi na dogodku Dan inovativnosti, povezujemo se s šolami in podjetji.

Naš cilj je, da udeleženci dobijo konkretna znanja, ki jim potrebujejo tako za ustanovitev podjetja, kot tudi za njegovo kasnejše delovanje. Poleg tega so taka srečanja izjena priložnost za navezovanje stikov s potencialnimi investitorji, delodajalci oziroma poslovnimi partnerji.

Zato smo še toliko bolj veseli, da so naši vlogi ugodili, saj bomo z dodatnimi sredstvi našim uporabnikom ponudili še več vsebin in aktivnosti ter tako pripomogli k ravoju gospodarstva v regiji.

V PIP vsako leto organiziramo tudi natečaj Inovativna Postojna, ki je namenjen prepoznavanju in razvoju podjetniških idej v regiji. Kandidati v okviru natečaja prek sklopa tematskih delavnic pridobijo koristna znanja z različnih področij, začenši z oblikovanjem ideje in pripravo poslovnega načrta, pa vse do poznavanja podjetništva in seveda marketinga, brez katerega ne more preživeti nobeno podjetje. Finalisti natečaja Inovativna Postojna 2018 se bodo za zmago pred potegovali 2. oktobra 2018, predvidoma pa se bodo predstavili tudi pred potencialnimi inverstitorji.

Pri svojem delovanju smo vzpostavil različna partnerstva in sodelovanja z lokalnimi in regionalnimi, kot tudi nacionalnimi in mednarodnimi deležniki s področja podjetništva in podpornih storitev. Povezali smo se z Gospodarsko zbornico v Ilirski Bistrici, ki v letu 2018 izvaja SPOT točke Notranjeske regije, uspešno pa sodelujemo tudi z RRA Zeleni Kras v Pivki in ostalmi organizacijami, ki so čalnice podpornega okolja v regiji.

S sofinanciranjem SPIRIT bomo lahko v PIP še naprej nudili tudi prostore po subvencioniranih cenah na novo ustanovljenim podjetjem oz. drugim inkubirancem, ki bodo poleg prostora dobili še brezplačno pomoč pri zagonu podjetja, mentorsko svetovanje in sodelovanje z ostalimi podjetjj. V PIP gremo tudi v korak s časom, zato smo se odzvali na vse večje povpraševanje po e-pisarni oz. coworking prostorih, ki so na voljo našim uporabnikom po ugodni ceni.